Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách”) được thực hiện bởi Công ty Ajinomoto Việt Nam (“Công ty”) và mô tả các hoạt động của Công ty Ajinomoto Việt Nam liên quan tới việc xử lý Dữ liệu Cá nhân (“DLCN”) của Khách hàng/Cá nhân (tại đây gọi chung là “Quý khách”).

Điều 1: Nguyên tắc chung

 • Chính sách này điều chỉnh cách thức mà Công ty thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, xóa và chia sẻ DLCN của Quý khách theo quy định của pháp luật (“Xử Lý”) và đảm bảo an toàn thông tin của Quý Khách khi Quý Khách truy cập thông tin, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là “Sản Phẩm/Dịch Vụ”) trên các trang Web của Công ty Ajinomoto Việt Nam (sau đây gọi chung là “Website”) và các trang web liên kết với Website của Công ty. Công ty khuyến khích Quý khách đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra Website để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Công ty có thể thực hiện
 • DLCN mà Công ty xử lý là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
 • Mọi DLCN phát sinh từ Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ được Công ty đảm bảo:
 1. Xử Lý và đảm bảo an toàn theo quy định của Chính sách này và quy định pháp luật có liên quan;
 2. Xử Lý đúng với mục đích như được nêu tại Điều 1 dưới đây;
 3. DLCN sẽ được thu thập phù hợp và giới hạn trong phạm vi mục đích cần Xử Lý;
 4. Không mua bán dưới mọi hình thức;
 5. Cho phép Quý Khách cập nhật, bổ sung thông tin phù hợp với mục đích Xử Lý;
 6. Áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình Xử Lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ DLCN và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố;
 7. Lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích Xử Lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Công ty Xử Lý và đảm bảo an toàn DLCN với tư cách là Bên kiểm soát và Xử Lý dữ liệu theo Chính Sách này.
 • Bằng việc truy cập, tạo tài khoản tại Website, đồng ý trả lời các câu hỏi tại Website và nhấp vào “Tôi đồng ý” với Chính sách này và/hoặc bất kỳ hình thức nào khác, Quý Khách đồng ý cho phép Công ty Xử Lý DLCN quy định tại Chính sách này để nhận được Sản Phẩm/Dịch Vụ từ Công ty.
 • Nếu Quý Khách không đồng ý cho phép Công ty Xử Lý DLCN như mô tả trong Chính sách này, Quý khách có thể không truy cập hoặc sử dụng được các Sản Phẩm/Dịch Vụ từ Website của Công ty.
 • Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào mục đích, phạm vi, nội dung của sự sửa đổi đó. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên Website của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. Công ty khuyến nghị Quý khách thường xuyên theo dõi Chính sách này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức Công ty bảo vệ DLCN của Quý khách. Công ty có thể thông báo đến Quý Khách, lấy sự đồng ý của Quý Khách bằng hình thức như Khoản 1.5 Điều 1 của Chính sách hoặc tùy vào quy định của pháp luật về bảo vệ DLCN tại từng thời điểm. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng Website, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục chấp nhận Chính sách này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.
 • Thời gian Xử Lý DLCN bắt đầu kể từ khi Quý khách cung cấp thông tin trên Website và thực hiện hoạt động truy cập Website và kết thúc khi mục đích của việc thu thập DLCN đã được đáp ứng hoặc không còn cần thiết nữa.
 • Quý khách có các quyền như sau: Quý Khách có thể xem, cập nhật và xóa một số DLCN nhất định và các tương tác của Quý Khách với Website. Nếu Quý Khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Quý Khách có thể liên hệ với Công ty để được hỗ trợ. Ngoài ra, Quý Khách có thể yêu cầu Công ty thực hiện các quyền khác của mình theo quy định pháp luật như: quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế Xử Lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối Xử Lý dữ liệu bằng cách liên hệ với Công ty qua các kênh hỗ trợ tại Điều 10 dưới đây. Quý Khách lưu ý rằng trong trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý cho phép Công ty và các bên liên quan Xử Lý DLCN, thì việc đồng ý của Quý Khách và việc Xử Lý DLCN của Công ty và các bên liên quan trước thời điểm này là phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
 • “Cookie” là một tệp nhỏ được trình duyệt web tạo ra, đặt trên thiết bị của Quý khách khi Quý khách truy cập một Website. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của Quý khách dễ dàng hơn bằng cách lưu lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Quý khách nhằm hạn chế việc yêu cầu Quý khách phải đăng nhập lại nhiều lần, và trong một số trường hợp, có thể lưu sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Quý khách nhằm tối ưu việc cung cấp những thông tin mà Quý khách quan tâm.

Quý khách có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chỉnh sửa, xóa hoặc chặn Cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, việc này có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của Quý khách khi truy cập Website của Công ty, Quý khách có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng trên Website của Công ty.

Điều 2: Thu thập dữ liệu cá nhân

 • Công ty chỉ thu thập DLCN của Quý Khách phù hợp, cần thiết với mục đích trong quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ cho Quý Khách.
 • Công ty thu thập DLCN theo các hình thức sau:
 1. DLCN do Quý Khách cung cấp cho Công ty liên quan đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ:
 • Từ Website của Công ty và các trang web liên kết với Website của Công ty: Công ty có thể thu thập DLCN khi Quý khách truy cập thông tin, sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ trên các Website của Công ty và các trang web liên kết với Website của Công ty.
 • Từ các trao đổi, liên lạc với Quý khách: Công ty có thể thu thập DLCN khi Quý khách liên hệ với Công ty (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát khách hàng, thư điện tử chăm sóc Khách hàng do Công ty thực hiện, tiếp nhận góp ý, khiếu nại từ Quý Khách.
 • Quý Khách theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc tới Công ty có thể được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn: ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
 • Quý Khách có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Quý Khách cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Quý Khách theo quy định của việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ tương ứng. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý Khách cung cấp DLCN không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Trong trường hợp Quý Khách cung cấp thông tin của bên thứ ba cho Công ty, Quý Khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý Khách đã thông báo cho bên thứ ba biết rõ các nội dung tại Chính sách này và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Quý Khách cung cấp thông tin cho Công ty và đối với việc Công ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính sách này.
 • Quý Khách bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Quý Khách cung cấp cho Công ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và bất cứ thông tin nào khác mà Quý Khách không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
 1. DLCN hợp pháp mà Công ty có được từ các nguồn khác: Công ty có thể thu thập DLCN của Quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: từ các đối tác của Công ty, các chương trình giới thiệu, khi Quý Khách cung cấp DLCN trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi Công ty thu thập DLCN từ các nguồn khác, Công ty đảm bảo rằng DLCN đó được chuyển đến Công ty phù hợp theo luật pháp hiện hành.
 1. Thu thập và sử dụng Cookies: Khi Quý khách truy cập Website của Công ty và cho phép sử dụng Cookies, một hoặc một số Cookie có thể được tạo và lưu trên thiết bị của Quý khách. Cookies có thể truyền tải DLCN và việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ về Công ty hoặc các đơn vị được Công ty chỉ định nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách trong quá trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc hỗ trợ truy cập Website của Quý khách được nhanh hơn, tiện lợi hơn do không mất thời gian đăng nhập lại nhiều lần, cũng như chọn lọc và cung cấp những thông tin mà Quý khách thường quan tâm hơn.

Điều 3: DLCN mà Công ty Xử Lý

 • Công ty sẽ Xử Lý DLCN cơ bản của Quý Khách theo quy định của pháp luật hiện hành mà Quý Khách cung cấp liên quan đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ, có thể bao gồm một số thông tin sau như họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email và các hoạt động trên Website của Công ty và trang web liên kết với Website của Công ty.

Điều 4: Quyền của Quý khách liên quan đến DLCN mà Công ty Xử Lý

 • Quý Khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Quý Khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm/Dịch Vụ nhất định. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm:
 • Thông tin tài khoản: Nếu Quý Khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.
 • Liên lạc: Nếu Quý Khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Công ty, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý Khách theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.
 • Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp sau:
 • Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
 • DLCN được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • DLCN đã được công khai theo quy định của pháp luật;
 • DLCN được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
 • Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.
 • Trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Quý Khách, hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan, tất cả DLCN được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà Công ty có quyền sử dụng và các thông tin có thể tìm kiếm dễ dàng sẽ được cập nhật, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa toàn bộ trong phạm vi và khả năng cho phép của chúng tôi và theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Ngoài ra, Quý Khách còn có các quyền khác, như: khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật khi phát hiện Công ty vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Xử Lý DLCN của Quý Khách và làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách.

Điều 5: Mục đích Xử Lý DLCN của Quý khách

 • Bằng việc chọn vào ô “Đồng ý”, Quý Khách đồng ý cho Công ty Xử Lý DLCN của Quý Khách cho các mục đích sau đây:
 1. 5.1 Cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của Công ty.
 2. 5.2 Sử dụng, phân tích các thông tin của Quý khách để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Quý khách.
 3. 5.3 Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ và theo nhu cầu của Quý khách, đồng thời tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp.
 4. 5.4. Quảng cáo trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích của Quý Khách.
 5. 5.5. Hiển thị nội dung của Website, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Quý khách có thể chọn.
 6. 5.6. Quản lý nội dung, chương trình khuyến mại, khảo sát hoặc các tính năng khác của Website, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát.
 7. 5.7. Quản lý tài khoản của Quý khách và các tính năng của Website, ứng dụng hoặc thiết bị.
 8. 5.8. Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật DLCN của Quý khách.
 9. 5.9. Thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc theo sự thay đổi, thông báo kỹ thuật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ, quản trị hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của Công ty đối với Quý khách.
 10. 5.10. Trả lời các bình luận, câu hỏi và cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ cho Quý Khách.
 11. 5.11. Các mục đích khác theo Thỏa thuận liên quan khi Quý khách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, Website của Công ty Ajinomoto Việt Nam và các Bên thứ ba khác.

 

LƯU NỘI DUNG COOKIE

Món Ngon Mỗi Ngày sẽ sử dụng Cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn cũng như dùng nó để phân tích, cá nhân hóa nội dung và phân phối các quảng cáo phù hợp với bạn. Bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt Cookies của mình bất kỳ lúc nào nếu muốn.